2005/Aug/11

การทำงานกับเขตข้อมูล
ALT+SHIFT+D
แทรกเขตข้อมูล (เขตข้อมูล คือ ชุดของรหัสที่สั่งให้ Microsoft Word แทรกข้อความ กราฟิกส์ หมายเลขหน้า และวัสดุอื่น ๆ ลงในเอกสารให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่จะทำการแทรกวันที่ปัจจุบันลงไป) วันที่
ALT+CTRL+L
แทรกเขตข้อมูล LISTNUM
ALT+SHIFT+P
แทรกเขตข้อมูลหน้ากระดาษ
ALT+SHIFT+T
แทรกเขตข้อมูลเวลา
CTRL+F9
แทรกเขตข้อมูลว่างเปล่า
CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงข้อมูลเชื่อมโยงในเอกสารแหล่ง Microsoft Word
F9
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือกไว้
CTRL+SHIFT+F9
ตัดความเชื่อมโยงเขตข้อมูล
SHIFT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูล (รหัสเขตข้อมูล (field code) คือ ข้อความตัวยึดที่บอกถึงสถานที่ที่ข้อมูลระบุจากแหล่งข้อมูลของคุณจะปรากฏขึ้น องค์ประกอบในเขตข้อมูลที่สร้างผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั้น รหัสเขตข้อมูลประกอบด้วยอักขระเขตข้อมูล ชนิดของเขตข้อมูลและคำสั่ง )กับผลลัพธ์ (ผลลัพธ์เขตข้อมูล คือ ข้อความ หรือกราฟิกส์ที่แทรกอยู่ในเอกสารเมื่อ Microsoft Word ดำเนินการตามคำสั่ง ของเขตข้อมูล เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร หรือซ่อนรหัสเขตข้อมูล ผลลัพธ์เขตข้อมูลจะแทนที่รหัสเขตข้อมูล)ที่ได้เลือกไว้
ALT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูลทั้งหมดกับผลลัพธ์
ALT+SHIFT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์เขตข้อมูล
F11
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป
SHIFT+F11
ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า
CTRL+F11
ล็อกเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F11
F1
เรียกวิธีใช้หรือผู้ช่วน Office
F2
ย้ายข้อความหรือกราฟิก
F3
แทรกรายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป) (หลังจาก Microsoft Word แสดงรายการ)
F4
ทำซ้ำการกระทำครั้งล่าสุด
F5
เลือกคำสั่ง ไปที่ (เมนู แก้ไข)
F6
ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป
F7
เลือกคำสั่ง การสะกด (เมนู เครื่องมือ)
F8
ขยายสิ่งที่เลือก
F9
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือกไว้
F10
เรียกใช้แถบเมนู
F11
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป
F12
เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น (เมนู แฟ้ม)
SHIFT+แป้นฟังก์ชัน
SHIFT+F1
เริ่มวิธีใช้ตามบริบท หรือแสดงการจัดรูปแบบ
SHIFT+F2
คัดลอกข้อความ
SHIFT+F3
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร
SHIFT+F4
ทำซ้ำการกระทำของคำสั่ง ค้นหา หรือ ไปที่
SHIFT+F5
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงสุดท้าย
SHIFT+F6
ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า
SHIFT+F7
เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (เมนู เครื่องมือ เมนูย่อย ภาษา)
SHIFT+F8
ลดขนาดสิ่งที่เลือก
SHIFT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูลกับผลลัพธ์
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด
SHIFT+F11
ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า
SHIFT+F12
เลือกคำสั่ง บันทึก (เมนู แฟ้ม)
CTRL+F2
เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (เมนู แฟ้ม)
CTRL+F3
ตัดไปที่ที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือ รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บการลบหลายครั้งเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่ง ๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Clipboard เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+F4
ปิดหน้าต่าง
CTRL+F5
คืนค่ากลับไปเป็นขนาดของหน้าต่างเอกสาร
CTRL+F6
ไปที่หน้าต่างถัดไป
CTRL+F7
เลือกคำสั่ง ย้าย (เมนู ตัวควบคุม หรือเมนูทางลัด หน้าต่าง)
CTRL+F8
เลือกคำสั่ง ขนาด (เมนู ตัวควบคุม หรือเมนูทางลัด หน้าต่าง)
CTRL+F9
แทรกเขตข้อมูลว่างเปล่า
CTRL+F10
ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด
CTRL+F11
ล็อกเขตข้อมูล
CTRL+F12
เลือกคำสั่ง เปิด (เมนู แฟ้ม)
CTRL+SHIFT+F3
แทรกเนื้อหาที่อยู่ในที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือ รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บการลบหลายครั้งเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่ง ๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Clipboard เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+SHIFT+F5
แก้ไขที่คั่นหนังสือ
CTRL+SHIFT+F6
ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า
CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงข้อมูลเชื่อมโยงในเอกสารแหล่ง Microsoft Word
CTRL+SHIFT+F8
ขยายสิ่งที่เลือกหรือบล็อค (จากนั้นกดแป้นลูกศร)
CTRL+SHIFT+F9
ตัดการเชื่อมโยงเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F10
เรียกใช้ไม้บรรทัด
CTRL+SHIFT+F11
ยกเลิกการล็อกเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F12
เลือกคำสั่ง พิมพ์ (เมนู แฟ้ม)
ALT+F1
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป
ALT+F3
สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
ALT+F4
จบการทำงาน Microsoft Word
ALT+F5
คืนค่ากลับไปเป็นขนาดของหน้าต่างโปรแกรม
ALT+F7
ค้นหาการสะกดผิดและไวยากรณ์ที่ผิด กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ต้องถูกเลือกอยู่ (เมนู เครื่องมือ กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก แท็บ การสะกดและไวยากรณ์)
ALT+F8
เรียกใช้แมโคร
ALT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูลทั้งหมดกับผลลัพธ์
ALT+F10
ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้ใหญ่สุด
ALT+F11
แสดงรหัสของ Microsoft Visual Basic
ALT+SHIFT+F1
ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า
ALT+SHIFT+F2
เลือกคำสั่ง บันทึก (เมนู แฟ้ม)
ALT+SHIFT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์เขตข้อมูล
ALT+SHIFT+F11
แสดงรหัสของ Microsoft Visual Studio
CTRL+ALT+F1
แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft
CTRL+ALT+F2
คำสั่ง เปิด (เมนู แฟ้ม)


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >