2005/Aug/11

การแทรกกล่องข้อความโดยการใช้แป้นพิมพ์
1. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือก กล่องข้อความ บนเมนู แทรก จากนั้นกด CTRL+ENTER
2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงในกล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box) คือ ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น)
3. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จ และต้องการสลับกลับไปยังการแก้ไขข้อความในเอกสาร ของคุณ กดแป้น SHIFT+F10 เลือก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด (เมนูลัด (shortcut menu) คือ เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) จากนั้นกด ESC
1. กด F10 เพื่อเรียกแถบเมนู (แถบเมนู คือ แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง)ทำงาน
2. กด CTRL+TAB จนกระทั่งแถบเครื่องมือ รูปวาด พร้อมรับการใช้งาน
3. กดแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือก เลือกวัตถุ
4. กด CTRL+ENTER เพื่อเลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)
5. กดแป้น TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ตลอดวัตถุกระทั่งที่จับขนาดปรากฏบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก
1. กด SHIFT+F10 จากนั้นใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด
2. กดแป้น TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ตลอดวัตถุกระทั่งที่จับขนาดปรากฏบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก
การหมุนวัตถุรูปวาดโดยการใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปภาพ (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการหมุน
2. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือกคำสั่งสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ ขนาด
3. ใต้ ขนาดและการหมุน ให้ใช้แป้น TAB เพื่อเลือก การหมุน จากนั้นพิมพ์ขนาดของการหมุนตามที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุรูปวาดบนหน้ากระดาษโดยใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
2. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือกคำสั่งสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ เค้าโครง
3. เลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องการ
เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ให้เลือก ขั้นสูง
การเปลี่ยนขนาดวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
2. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือกคำสั่งสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ ขนาด
3. เลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องการ
การคัดลอกคุณลักษณะของวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการคัดลอก
ถ้าคุณเลือกรูปร่างอัตโนมัติ (รูปร่างอัตโนมัติ คือ กลุ่มของรูปทรงที่สร้างไว้แล้ว ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยมและวงกลม รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ ของเส้นและจุดเชื่อมต่อ กล่องทรงลูกศร สัญลักษณ์แผนผังลำดับงาน รูปดาวและป้ายต่าง ๆ และคำบรรยายภาพ)ที่มีข้อความติดอยู่ คุณคัดลอกสภาพและลักษณะของข้อความพร้อมกับคุณสมบัติของรูปร่างอัตโนมัตินั้น
2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกคุณลักษณะของวัตถุ
3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกคุณลักษณะไปให้
4. กด CTRL+SHIFT+V
การทำจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+K
แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+N
ผสานเอกสาร
ALT+SHIFT+M
พิมพ์เอกสารที่ผสาน
ALT+SHIFT+E
แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+F
แทรกเขตข้อมูลผสาน


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10>