2005/Aug/11

ENTER
ย่อหน้าใหม่ในเซลล์
CTRL+TAB
อักขระแท็บในเซลล์
CTRL+SHIFT+C
คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ
CTRL+SHIFT+V
นำรูปแบบที่ถูกคัดลอกไปใช้กับข้อความ
รCTRL+SHIFT+F
เปลี่ยนแบบอักษร
CTRL+SHIFT+P
เปลี่ยนขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+>
เพิ่มขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+<
ลดขนาดแบบอักษร
CTRL+]
เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 1 พอยท์
CTRL+[
ลดขนาดแบบอักษรลง 1 พอยท์
CTRL+D
เปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ (คำสั่ง แบบอักษร เมนู รูปแบบ )
SHIFT+F3
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร
CTRL+SHIFT+A
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
CTRL+B
นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้
CTRL+U
นำการขีดเส้นใต้ไปใช้
CTRL+SHIFT+W
ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง
CTRL+SHIFT+D
ขีดเส้นคู่ใต้ข้อความ
CTRL+SHIFT+H
นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้
CTRL+I
นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้
CTRL+SHIFT+K
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก
CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ
นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)
CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก
นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)
CTRL+SPACEBAR
เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก
CTRL+SHIFT+Q
เปลี่ยนสิ่งที่เลือกเป็นแบบอักษร Symbol
CTRL+SHIFT+* (ดอกจัน)
แสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์
SHIFT+F1 (จากนั้นคลิกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการตรวจทาน)
ตรวจทานการจัดรูปแบบข้อความ
CTRL+SHIFT+C
คัดลอกรูปแบบ
CTRL+SHIFT+V
วางรูปแบบ
CTRL+1
ระยะห่าง 1 เท่า
CTRL+2
ระยะห่าง 2 เท่า
CTRL+5
ตั้งค่าระยะห่าง 1.5 เท่า
CTRL+0 (ศูนย์)
เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดที่อยู่ก่อนย่อหน้าออก

CTRL+E
จัดย่อหน้าไว้กึ่งกลาง
CTRL+J
จัดย่อหน้าชิดขอบ
CTRL+L
จัดตำแหน่งย่อหน้าชิดซ้าย
CTRL+R
จัดตำแหน่งย่อหน้าชิดขวา
CTRL+M
เยื้องย่อหน้าจากด้านซ้าย
CTRL+SHIFT+M
เอาการเยื้องย่อหน้าด้านซ้ายออก
CTRL+T
สร้างกั้นหน้าลอย
CTRL+SHIFT+T
ลดกั้นหน้าลอย
CTRL+Q
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก
CTRL+SHIFT+S
นำลักษณะไปใช้
ALT+CTRL+K
เริ่ม จัดรูปแบบอัตโนมัติ
CTRL+SHIFT+N
นำลักษณะ Normal ไปใช้
ALT+CTRL+1
นำลักษณะ Heading 1 ไปใช้
ALT+CTRL+2
นำลักษณะ Heading 2 ไปใช้
ALT+CTRL+3
นำลักษณะ Heading 3 ไปใช้
CTRL+SHIFT+L
นำลักษณะ List ไปใช้
การแทรกรูปร่างอัตโนมัติโดยการใช้แป้นพิมพ์
1. ใช้แป้นพิมพ์ในการแสดงแถบเครื่องมือ รูปวาด ถ้าหากแถบเครื่องมือนั้นไม่ได้แสดงอยู่
2. กด ALT+U เพื่อเลือก รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด
3. ใช้แป้นลูกศรย้ายตลอดชนิดของรูปร่างอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป) และเลือกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการ
4. กด CTRL+ENTER
หมายเหตุ เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างอัตโนมัติ ให้เลือกรูปร่างอัตโนมัติ จากนั้นใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก รูปร่างอัตโนมัติ บนเมนู รูปแบบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแท็บต่าง ๆ ที่มีอยู่


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >