2005/Aug/11

F2 (จากนั้นย้ายจุดแทรก และกดแป้น ENTER)
ย้ายข้อความหรือกราฟิก
ALT+F3
สร้างข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
CTRL+V
วางเนื้อหาที่อยู่ในคลิปบอร์ด
CTRL+SHIFT+F3
วางเนื้อหาที่อยู่ในที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือ รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บการลบหลายครั้งเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่ง ๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Clipboard เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
ALT+SHIFT+R
คัดลอกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ใช้ในส่วนก่อนหน้าของเอกสาร
การแทรกอักขระพิเศษ
CTRL+F9
เขตข้อมูล
ENTER (หลังจากที่พิมพ์อักขระสองหรือสามตัวแรกของชื่อรายการข้อความอัตโนมัติ และเมื่อคำแนะนำบนหน้าจอปรากฏขึ้น)
รายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งบรรทัด
CTRL+ENTER
ตัวแบ่งหน้า
CTRL+SHIFT+ENTER
ตัวแบ่งคอลัมน์
CTRL+HYPHEN
ยัติภังค์เผื่อเลือก
CTRL+SHIFT+เครื่องหมายยัติภังค์
ยัติภังค์ไม่แยก
CTRL+SHIFT+SPACEBAR
ช่องว่างไม่แยก
ALT+CTRL+C
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์
ALT+CTRL+R
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ALT+CTRL+T
สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า
ALT+CTRL+เครื่องหมายมหัพภาค (.)
จุดไข่ปลา
การเลือกข้อความ และกราฟิก
เลือกข้อความโดยกดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้วกดแป้นที่ใช้ในการย้ายจุดแทรก
เลือกพื้นที่หลายส่วนที่ไม่ได้อยู่ติดกัน
หลังจากเลือกครั้งแรกเสร็จ กดแป้น CTRL ค้างไว้ จากนั้นเลือกรายการอื่น ๆ ที่คุณต้องการ
การขยายสิ่งที่เลือก
F8
เปิดโหมดการขยาย
F8 แล้วกดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เลือกอักขระที่ใกล้ที่สุด
F8 (กดหนึ่งครั้งเพื่อเลือกคำ กดสองครั้งเพื่อเลือกประโยค และต่อ ๆ ไป)
เพิ่มขนาดของสิ่งที่เลือก
SHIFT+F8
ลดขนาดของสิ่งที่เลือก
Esc
ปิดโหมดการขยาย
SHIFT+ลูกศรขวา
ไปทางขวาหนึ่งอักขระ
SHIFT+ลูกศรซ้าย
ไปทางซ้ายหนึ่งอักขระ
CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา
ไปยังท้ายคำ
CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย
ไปยังต้นคำ
SHIFT+END
ไปยังท้ายบรรทัด
SHIFT+HOME
ไปยังต้นบรรทัด
SHIFT+ลูกศรลง
ลงหนึ่งบรรทัด
SHIFT+ลูกศรขึ้น
ขึ้นหนึ่งบรรทัด
CTRL+SHIFT+ลูกศรลง
ไปยังท้ายย่อหน้า
CTRL+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ไปยังต้นย่อหน้า
SHIFT+PAGE DOWN
ลงหนึ่งหน้าจอ
SHIFT+PAGE UP
ขึ้นหนึ่งหน้าจอ
CTRL+SHIFT+HOME
ไปยังต้นเอกสาร
CTRL+SHIFT+END
ไปยังท้ายเอกสาร
ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
ไปยังท้ายหน้าต่าง


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >