2005/Aug/11

Ctrl+P
พิมพ์เอกสาร
ALT+CTRL+I
สลับไปยังตัวอย่างก่อนพิมพ์ (การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (print preview) คือ มุมมองของเอกสารที่จะปรากฏเหมือนกับเอกสารที่คุณจะพิมพ์)
แป้นลูกศร
ย้ายไปรอบ ๆ หน้าแสดงตัวอย่างเมื่อขยาย
PAGE UP หรือ PAGE DOWN
ย้ายไปทีละหนึ่งหน้าแสดงตัวอย่างเมื่อย่อ
CTRL+HOME
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างหน้าแรกเมื่อย่อ
CTRL+END
ย้ายไปที่หน้าแสดงตัวอย่างหน้าสุดท้ายเมื่อย่อ
ALT+CTRL+M
แทรกข้อคิดเห็น (ข้อคิดเห็น คือ บันทึกย่อ หรือคำอธิบายประกอบที่ผู้เขียน หรือผู้ตรวจทานเพิ่มเข้าไปในเอกสาร Microsoft Word จะแสดงข้อคิดเห็นในบอลลูนตรงขอบกระดาษของเอกสาร หรือในบานหน้าต่างตรวจทาน)
CTRL+SHIFT+E
เปิดหรือปิดติดตามการเปลี่ยนแปลง (การติดตามการเปลี่ยนแปลง คือ เครื่องหมายที่แสดงถึงตำแหน่งที่มีการลบ การแทรก หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำในเอกสาร)
ALT+SHIFT+C
ปิด บานหน้าต่างตรวจทาน ถ้าเปิดอยู่
อ้างอิง เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง
ALT+SHIFT+O
ทำเครื่องหมายรายการสารบัญ
ALT+SHIFT+I
ทำเครื่องหมายรายการผู้เขียน (กล่าวถึง)
ALT+SHIFT+X
ทำเครื่องหมายรายการดัชนี
ALT+CTRL+F
แทรกเชิงอรรถ
ALT+CTRL+D
แทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง
CTRL+K
แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ (การเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) คือ ข้อความที่มีสีและขีดเส้นใต้ หรือรูปภาพที่คุณคลิกเพื่อไปยังแฟ้ม ตำแหน่งในแฟ้ม เพจ HTML บนเวิลด์ไวด์เว็บ หรือเพจ HTML บนอินทราเน็ต การเชื่อมโยงหลายมิติสามารถติดต่อไปยังกลุ่มข่าว และไปยัง Gopher, Telnet, and ไซท์สำหรับ FTP ได้)
ALT+ลูกศรซ้าย
ย้อนกลับไปหนึ่งหน้า
ALT+ลูกศรขวา
ไปข้างหน้าหนึ่งหน้า
F9
ฟื้นฟู
หมายเหตุ เมื่อต้องการใช้แป้นต่าง ๆ ในการย้อนกลับหรือไปข้างหน้าหนึ่งหน้า หรือเพื่อฟื้นฟูหน้านั้น แถบเครื่องมือ เว็บ จะต้องแสดงอยู่ ถ้าแถบเครื่องมือ เว็บ ไม่ได้แสดงอยู่ ให้กด ALT+V แล้วกด T ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก เว็บ จากนั้นกด ENTER
BACKSPACE
ลบอักขระทางด้านซ้ายหนึ่งอักขระ
CTRL+BACKSPACE
ลบคำทางด้านซ้ายหนึ่งคำ
ลบ
ลบอักขระทางด้านขวาหนึ่งอักขระ
CTRL+DELETE
ลบคำทางด้านขวาหนึ่งคำ
CTRL+X
ตัดข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
CTRL+Z
ยกเลิกการกระทำล่าสุด
CTRL+F3
ตัดไปที่ที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือ รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บการลบหลายครั้งเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่ง ๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Clipboard เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+C
คัดลอกข้อความหรือกราฟิก
CTRL+C CTRL+C
Display the Office Clipboard


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >