2005/Aug/11

+V
สลับเปิดหรือปิดไมโครโฟน
+T
สลับระหว่างโหมดคำสั่งเสียงและโหมดเขียนตามคำบอก
+C
เปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขให้ถูก
+H
เปิดหรือปิดลายมือ
ALT+~
เปิดหรือปิด Input Method Editor (IME) (IME คือ โปรแกรมที่ใส่ข้อความภาษาทางเอเชียตะวันออก (ภาษาจีนโบราณ ภาษาจีนสมัยใหม่ ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) เข้าไปในโปรแกรมอื่นโดยการเปลี่ยนแป้นกดให้เป็นตัวอักขระทางเอเชียตะวันออกแบบซับซ้อน IME จะถูกใช้งานราวกับเป็นเค้าโครงทดแทนของแป้นพิมพ์) ภาษาญี่ปุ่นบนแป้นพิมพ์แบบ 101 แป้น
ALT ขวา
เปิดหรือปิด IME ภาษาเกาหลีบนแป้นพิมพ์แบบ 101 แป้น
CTRL+SPACEBAR
เปิดหรือปิด IME ภาษาจีนบนแป้นพิมพ์แบบ 101 แป้น
ALT+S
ส่งเอกสารที่ทำงานอยู่ (เอกสารที่ใช้งานอยู่ คือ เอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่ ข้อความที่คุณพิมพ์ หรือกราฟิกที่คุณแทรกเข้าไปใน Microsoft Word จะปรากฏในเอกสารที่ใช้งานอยู่ แถบชื่อเรื่องของเอกสารที่ใช้งานอยู่จะถูกเน้น) หรือข้อความ
CTRL+SHIFT+B
เปิดสมุดรายชื่อ
ALT+K หรือ CTRL+K
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ ตรวจสอบบรรทัด To, Cc และ Bcc กับสมุดรายชื่อ
ALT+. (จุด)
เปิดสมุดรายชื่อในเขตข้อมูลถึง
ALT+C
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ เปิดสมุดรายชื่อในเขตข้อมูล Cc
ALT+B
ถ้าเห็นเขตข้อมูล Bcc เปิดสมุดรายชื่อในเขต Bcc เมื่อต้องการให้แสดงเขตข้อมูล Bcc เปิดสมุดรายชื่อสำหรับเขตข้อมูลใด ๆ แล้วแทรกหรือพิมพ์ชื่อในกล่อง Bcc
ALT+J
ไปยังเขตข้อมูลเรื่อง
ALT+P
เปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Outlook ตัวเลือกข้อความ
CTRL+SHIFT+G
สร้างสถานะข้อความ
แท็บ
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ เลือกกล่องถัดไปในส่วนหัวอีเมล เมื่อกล่องสุดท้ายในส่วนหัวอีเมลทำงาน กด TAB เลือกส่วนตัวของเอกสารหรือข้อความ
SHIFT+TAB
เลือกเขตข้อมูลหรือปุ่มก่อนหน้านี้ในส่วนหัวอีเมล
CTRL+TAB
เมื่อจุดแทรกอยู่ในส่วนหัวข้อความ เลือกปุ่ม การส่ง จากนั้นคุณสามารถใช้แป้นลูกศรย้ายไปยังปุ่มอื่น ๆ เมื่อต้องการดำเนินการกระทำสำหรับปุ่มหรือคำสั่งที่ได้เลือก กดแป้น ENTER
CTRL+N
สร้างเอกสารใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกับเอกสารปัจจุบันหรือเอกสารล่าสุด
CTRL+O
เปิดเอกสาร
CTRL+W
ปิดเอกสาร
ALT+CTRL+S
แบ่งหน้าต่างเอกสาร
ALT+SHIFT+C
เอาการแบ่งหน้าต่างเอกสารออก
CTRL+S
บันทึกเอกสาร
Ctrl+F
ค้นหาข้อความ การจัดรูปแบบ และรายการพิเศษ
ALT+CTRL+Y
ค้นหาซ้ำ (หลังจากปิดหน้าต่าง ค้นหาและแทนที่)
CTRL+H
แทนที่ข้อความ การจัดรูปแบบเฉพาะ และรายการพิเศษ
CTRL+G
ไปที่หน้าใดหน้าหนึ่ง ที่คั่นหนังสือ เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ
ALT+CTRL+Z
ย้อนกลับไปที่หน้าใดหน้าหนึ่ง ที่คั่นหนังสือ เชิงอรรถ ตาราง ข้อคิดเห็น กราฟิก หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ
ALT+CTRL+HOME
เรียกดูตลอดข้อความ
Esc
ยกเลิกการกระทำ
CTRL+Z
เลิกทำการกระทำ
CTRL+Y
ทำอีกครั้งหรือทำซ้ำการกระทำ
ALT+CTRL+P
สลับไปที่ตัวอย่างก่อนพิมพ์ (มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ คือ มุมมองของเอกสารหรือวัตถุอื่นเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณพิมพ์สิ่งนั้นออกมา ตัวอย่าง รายการเช่น หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ คอลัมน์ และกล่องใส่ข้อความที่ปรากฏในตำแหน่งจริงของรายการนั้น)
ALT+CTRL+O
สลับไปที่มุมมองเค้าร่าง (มุมมองเค้าร่าง คือ มุมมองที่แสดงหัวข้อของเอกสารที่ถูกเยื้อง เพื่อแสดงระดับของหัวข้อในโครงสร้างของเอกสาร คุณสามารถใช้มุมมองเค้าร่างเพื่อทำงานกับเอกสารหลัก)
ALT+CTRL+N
สลับไปที่มุมมองปกติ (มุมมองปกติ คือ มุมมองที่แสดงการจัดรูปแบบข้อความ และเค้าโครงหน้าแบบง่าย มุมมองปกติจะสะดวกสำหรับการแก้ไข หรือจัดรูปแบบงาน)
CTRL+\
ย้ายระหว่างเอกสารหลักและเอกสารย่อยของเอกสารหลักนั้น
ALT+SHIFT+ลูกศรซ้าย
เลื่อนระดับย่อหน้าขึ้น
ALT+SHIFT+ลูกศรขวา
ลดระดับย่อหน้าลง
CTRL+SHIFT+N
ลดระดับเป็นข้อความเนื้อหา
ALT+SHIFT+ลูกศรขึ้น
ย้ายย่อหน้าที่เลือกขึ้น
ALT+SHIFT+ลูกศรลง
ย้ายย่อหน้าที่เลือกลง
ALT+SHIFT+ เครื่องหมายบวก
ขยายข้อความใต้หัวเรื่อง
ALT+SHIFT+ เครื่องหมายลบ
ยุบข้อความใต้หัวเรื่อง
ALT+SHIFT+A
ขยายหรือยุบข้อความหรือหัวเรื่องทั้งหมด
แป้นเครื่องหมายทับ (/) บนแป้นตัวเลข
ซ่อนหรือแสดงการจัดรูปแบบอักขระ
ALT+SHIFT+L
แสดงบรรทัดแรกของข้อความเนื้อหา หรือข้อความเนื้อหาทั้งหมด
ALT+SHIFT+1
แสดงทุกหัวเรื่องที่มีลักษณะ Heading 1
ALT+SHIFT+n
แสดงทุกหัวเรื่องจนถึง Heading n
CTRL+TAB
แทรกแท็บอักขระ


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >