2005/Aug/11

CTRL+TAB
สลับไปที่แท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ
CTRL+SHIFT+TAB
สลับไปที่แท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ
แป้นพิมพ์ลูกศร
ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการแบบหล่นลงที่เปิดอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มของตัวเลือก
SPACEBAR
ทำการกระทำที่ได้มอบหมายให้กับปุ่มที่ถูกเลือก ตรวจสอบ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ถูกเลือกไว้
อักขระตัวแรกของตัวเลือกในรายการแบบหล่นลง
เปิดรายการถ้ารายการนั้นถูกปิดอยู่ และย้ายไปที่ตัวเลือกนั้นในรายการ
ALT+ ตัวอักขระที่ถูกขีดเส้นใต้ในตัวเลือก
เลือกตัวเลือก เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่งหมาย
ALT+ลูกศรลง
เปิดรายการแบบหล่นลงที่ถูกเลือก
ESC
ปิดรายการแบบหล่นลงที่ถูกเลือก ยกเลิกคำสั่ง และปิดกล่องโต้ตอบ
ENTER
ทำการกระทำที่ได้มอบหมายให้กับปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ

CTRL+F12
แสดงกล่องโต้ตอบ เปิด
F12
แสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น
Alt+1
ไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้ ( )
Alt+2
เปิดโฟลเดอร์ที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่หนึ่งระดับ (ปุ่ม เลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ )
Alt+3
ปิดกล่องโต้ตอบและเปิดหน้าค้นหาเวิลด์ไวด์เว็บ (เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web (WWW)) คือ สาขามัลติมีเดียของอินเทอร์เน็ตที่แสดงไม่เพียงแค่ข้อความ แต่ยังแสดงรูปภาพ เสียง และวิดีโออีกด้วย สำหรับเว็บ ผู้ใช้สามารถกระโดดจากรายการหนึ่งไปยังอีกรายการ เพจหนึ่งไปยังอีกเพจ หรือไซท์หนึ่งไปยังอีกไซท์ได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ) (ปุ่ม ค้นหาเว็บ )
Alt+4
ลบโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เลือกไว้ (ปุ่ม ลบ )
Alt+5
สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ (ปุ่ม สร้างโฟลเดอร์ใหม่ )
Alt+6
สลับระหว่างมุมมอง รายการ รายละเอียด คุณสมบัติ และ แสดงตัวอย่าง (คลิกลูกศรถัดจาก มุมมอง )
ALT+7 หรือ ALT+L
แสดงเมนู เครื่องมือ (ปุ่ม เครื่องมือ)
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด (เมนูลัด (shortcut menu) คือ เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)สำหรับรายการที่ได้เลือกเช่นโฟลเดอร์หรือแฟ้ม
แท็บ
ย้ายระหว่างตัวเลือกหรือพื้นที่ในกล่องโต้ตอบ
F4 หรือ ALT+I
เปิดรายการ มองหาใน
CTRL+SHIFT+SPACEBAR
สร้างช่องว่างไม่แยก
CTRL+HYPHEN
สร้างยัติภังค์ไม่แยก
CTRL+B
ทำตัวหนา
CTRL+I
ทำตัวเอียง
CTRL+U
ทำตัวขีดเส้นใต้
CTRL+SHIFT+<
ลดขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+>
เพิ่มขนาดแบบอักษร
CTRL+SPACEBAR
ถอดการจัดรูปแบบย่อหน้าหรืออักขระ
CTRL+C
คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้
CTRL+X
ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้
CTRL+V
วางข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้
CTRL+Z
ยกเลิกการกระทำล่าสุด
CTRL+Y
ทำซ้ำการกระทำล่าสุด
ALT ซ้าย +SHIFT
สลับระหว่างภาษาหรือเค้าโครงแป้นพิมพ์


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >