2005/Aug/11

CTRL+SHIFT+F6
สลับไปที่หน้าต่างก่อนหน้า
CTRL+F7
เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายให้ใหญ่สุด จะทำคำสั่ง ย้าย (อยู่บนเมนู ควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อย้ายหน้าต่าง และหลังจากที่เสร็จสิ้น ให้กด ESC
CTRL+F8
เมื่อหน้าต่างเอกสารไม่ได้ถูกขยายให้ใหญ่สุด จะทำคำสั่ง ขนาด (อยู่บนเมนู ควบคุม สำหรับหน้าต่าง) ใช้แป้นพิมพ์ลูกศรเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง และหลังจากที่เสร็จสิ้น ให้กด ESC
CTRL+F9
ย่อขนาดหน้าต่างให้เป็นไอคอน (ทำงานสำหรับบางโปรแกรมของ Microsoft Office เท่านั้น)
CTRL+F10
ขยายให้ใหญ่สุด หรือคืนขนาดหน้าต่างที่ถูกเลือก
PRINT SCREEN
คัดลอกรูปภาพของหน้าจอไปยังคลิปบอร์ด
ALT+PRINT SCREEN
คัดลอกรูปภาพของหน้าต่างที่ถูกเลือกไปยังคลิปบอร์ด
ALT+SHIFT+F10
แสดงเมนู หรือข้อความสำหรับสมาร์ทแท็ก ถ้ามีสมาร์ทแท็กมากกว่าหนึ่งแสดงอยู่ จะสลับไปที่สมาร์ทแท็กถัดไป และแสดงเมนู หรือข้อความของสมาร์ทแท็กนั้น
ลูกศรลง
เลือกรายการถัดไปในเมนูสมาร์ทแท็ก
ลูกศรขึ้น
เลือกรายการก่อนหน้าในเมนูสมาร์ทแท็ก
ENTER
ทำการกระทำสำหรับรายการที่ถูกเลือกในเมนูสมาร์ทแท็ก
ESC
ปิดเมนู หรือข้อความของสมาร์ทแท็ก
กด CTRL+TAB
เมื่อเมนูหรือแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ คือ แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกที่ใช้ในการออกคำสั่ง ในการแสดงแถบเครื่องมือ ใช้คำสั่ง กำหนดเอง กล่องโต้ตอบ (ชี้ไปยัง แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง และคลิก กำหนดเอง) ในการดูปุ่มอื่น ๆ มากขึ้น ให้คลิก ตัวเลือกแถบเครื่องมือ ที่ท้ายสุดของแถบเครื่องมือ)ทำงานอยู่ แล้วต้องการย้ายไปที่บานหน้าต่างงาน (คุณอาจจำเป็นต้องกด CTRL+TAB มากกว่าหนึ่งครั้ง)
กด TAB หรือ SHIFT+TAB
เมื่อบานหน้าต่างงานทำงานอยู่ แล้วต้องการเลือกตัวเลือกถัดไปหรือก่อนหน้าในบานหน้าต่างนั้น
กด CTRL+ลูกศรลง
เมื่อต้องการแสดงชุดคำสั่งทั้งหมดบนเมนูบานหน้าต่างงาน
กดลูกศรลง หรือลูกศรขึ้น
เมื่อต้องการย้ายระหว่างตัวเลือกในเมนูย่อยที่ได้เลือก ย้ายระหว่างตัวเลือกบางตัวในกลุ่มของตัวเลือก
กด SPACEBAR หรือ ENTER
เมื่อต้องการเปิดเมนูที่ได้เลือก หรือดำเนินการกระทำที่มอบหมายให้กับปุ่มที่ถูกเลือกนั้น
กด SHIFT+F10
เมื่อต้องการเปิดเมนูทางลัด (เมนูลัด (shortcut menu) คือ เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) เปิดเมนูแบบหล่นลงสำหรับรายการที่เก็บที่ได้เลือก
กด HOME หรือ END
เมื่อเห็นเมนูหรือเมนูย่อย แล้วต้องการเลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย
กด PAGE UP หรือ PAGE DOWN
F10 หรือ ALT
เลือกแถบเมนู (แถบเมนู คือ แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง) หรือปิดเมนู และเมนูย่อยที่เปิดอยู่ในเวลาเดียวกัน
CTRL+TAB หรือ CTRL+SHIFT+TAB
เลือกแถบเครื่องมือหลังจากที่กด F10 หรือ ALT เพื่อเลือกแถบเมนู เมื่อแถบเครื่องมือถูกเลือกแล้ว ให้เลือกแถบเครื่องมือหรือแถบเมนูถัดไปหรือก่อนหน้า
TAB หรือ SHIFT+TAB
เมื่อแถบเครื่องมือ (แถบเครื่องมือ คือ แถบที่มีปุ่มและตัวเลือกที่ใช้ในการออกคำสั่ง ในการแสดงแถบเครื่องมือ ใช้คำสั่ง กำหนดเอง กล่องโต้ตอบ (ชี้ไปยัง แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง และคลิก กำหนดเอง) ในการดูปุ่มอื่น ๆ มากขึ้น ให้คลิก ตัวเลือกแถบเครื่องมือ ที่ท้ายสุดของแถบเครื่องมือ)หรือแถบเมนูถูกเลือก ให้เลือกปุ่มหรือเมนูถัดไปหรือก่อนหน้า
ENTER
เปิดเมนูที่เลือก หรือกระทำการกระทำสำหรับปุ่มหรือคำสั่งที่เลือก
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด (เมนูลัด (shortcut menu) คือ เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10)สำหรับรายการที่เลือก
ALT+SPACEBAR
แสดงเมนูทางลัดของหน้าต่าง (เมนู ตัวควบคุม)
ลูกศรลงหรือลูกศรขึ้น
เมื่อเมนูหรือเมนูย่อย (เมนูย่อย คือ เมนูที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้ชี้ไปที่คำสั่งในเมนูระดับสูง)เปิดอยู่ เลือกคำสั่งถัดไปหรือคำสั่งก่อนหน้า
ลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา
เลือกเมนูทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา เมื่อเมนูย่อยเปิดอยู่ สลับระหว่างเมนูหลัก และเมนูย่อย
HOME หรือ END
เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อย
Esc
ปิดเมนูที่เปิดอยู่ เมื่อเมนูย่อยเปิดอยู่ จะปิดเฉพาะเมนูย่อย
SHIFT+ลูกศรลง
เมื่อเมนูย่อยถูกเลือก จะแสดงรายการของคำสั่ง
CTRL+ลูกศรลง
เมื่อเมนูที่ถูกตัดให้สั้นลงเปิดอยู่ จะแสดงชุดของคำสั่งแบบเต็ม
ALT+CTRL+= (เครื่องหมายเท่ากับ)
เพิ่มปุ่มแถบเครื่องมือไปยังเมนู เมื่อคุณพิมพ์แป้นพิมพ์ลัดนี้จากนั้นคลิกปุ่มแถบเครื่องมือ Microsoft Word จะเพิ่มปุ่มนั้นไปยังเมนูที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เพื่อเพิ่มคำสั่ง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ไปยังเมนู รูปแบบ
ALT+CTRL+- (แป้นเส้นประ)
เอาคำสั่งออกจากเมนู เมื่อคุณกดแป้นพิมพ์ลัดนี้ แล้วเลือกคำสั่งบนเมนู คำสั่งนั้นจะถูกเอาออก คุณสามารถเพิ่มคำสั่งบนเมนูกลับไปยังเมนูได้ ถ้าคุณเปลี่ยนใจ
ALT+CTRL++ (แป้นบวกบนแผงแป้นพิเศษตัวเลข)
กำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองสำหรับคำสั่งบนเมนู เมื่อคุณกดแป้นพิมพ์ลัดนี้ แล้วเลือกคำสั่งบนเมนู กล่องโต้ตอบ การกำหนดแป้นพิมพ์ จะเปิดขึ้น ดังนั้นคุณสามารถที่จะเพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกก็ได้
หมายเหตุ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือกคำสั่งเมนูใด ๆ บนแถบเมนู กด ALT เพื่อเลือกแถบเมนู กดตัวอักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในชื่อเมนูที่มีคำสั่งที่คุณต้องการ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้กดตัวอักษรที่ถูกขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่งที่คุณต้องการ


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >