2005/Aug/11

การทำงานกับเขตข้อมูล
ALT+SHIFT+D
แทรกเขตข้อมูล (เขตข้อมูล คือ ชุดของรหัสที่สั่งให้ Microsoft Word แทรกข้อความ กราฟิกส์ หมายเลขหน้า และวัสดุอื่น ๆ ลงในเอกสารให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูลวันที่จะทำการแทรกวันที่ปัจจุบันลงไป) วันที่
ALT+CTRL+L
แทรกเขตข้อมูล LISTNUM
ALT+SHIFT+P
แทรกเขตข้อมูลหน้ากระดาษ
ALT+SHIFT+T
แทรกเขตข้อมูลเวลา
CTRL+F9
แทรกเขตข้อมูลว่างเปล่า
CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงข้อมูลเชื่อมโยงในเอกสารแหล่ง Microsoft Word
F9
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือกไว้
CTRL+SHIFT+F9
ตัดความเชื่อมโยงเขตข้อมูล
SHIFT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูล (รหัสเขตข้อมูล (field code) คือ ข้อความตัวยึดที่บอกถึงสถานที่ที่ข้อมูลระบุจากแหล่งข้อมูลของคุณจะปรากฏขึ้น องค์ประกอบในเขตข้อมูลที่สร้างผลลัพธ์ของเขตข้อมูลนั้น รหัสเขตข้อมูลประกอบด้วยอักขระเขตข้อมูล ชนิดของเขตข้อมูลและคำสั่ง )กับผลลัพธ์ (ผลลัพธ์เขตข้อมูล คือ ข้อความ หรือกราฟิกส์ที่แทรกอยู่ในเอกสารเมื่อ Microsoft Word ดำเนินการตามคำสั่ง ของเขตข้อมูล เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร หรือซ่อนรหัสเขตข้อมูล ผลลัพธ์เขตข้อมูลจะแทนที่รหัสเขตข้อมูล)ที่ได้เลือกไว้
ALT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูลทั้งหมดกับผลลัพธ์
ALT+SHIFT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์เขตข้อมูล
F11
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป
SHIFT+F11
ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า
CTRL+F11
ล็อกเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F11
F1
เรียกวิธีใช้หรือผู้ช่วน Office
F2
ย้ายข้อความหรือกราฟิก
F3
แทรกรายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป) (หลังจาก Microsoft Word แสดงรายการ)
F4
ทำซ้ำการกระทำครั้งล่าสุด
F5
เลือกคำสั่ง ไปที่ (เมนู แก้ไข)
F6
ไปยังบานหน้าต่างหรือเฟรมถัดไป
F7
เลือกคำสั่ง การสะกด (เมนู เครื่องมือ)
F8
ขยายสิ่งที่เลือก
F9
ปรับปรุงเขตข้อมูลที่เลือกไว้
F10
เรียกใช้แถบเมนู
F11
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป
F12
เลือกคำสั่ง บันทึกเป็น (เมนู แฟ้ม)
SHIFT+แป้นฟังก์ชัน
SHIFT+F1
เริ่มวิธีใช้ตามบริบท หรือแสดงการจัดรูปแบบ
SHIFT+F2
คัดลอกข้อความ
SHIFT+F3
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร
SHIFT+F4
ทำซ้ำการกระทำของคำสั่ง ค้นหา หรือ ไปที่
SHIFT+F5
ย้ายไปที่การเปลี่ยนแปลงสุดท้าย
SHIFT+F6
ไปที่บานหน้าต่างหรือเฟรมก่อนหน้า
SHIFT+F7
เลือกคำสั่ง อรรถาภิธาน (เมนู เครื่องมือ เมนูย่อย ภาษา)
SHIFT+F8
ลดขนาดสิ่งที่เลือก
SHIFT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูลกับผลลัพธ์
SHIFT+F10
แสดงเมนูทางลัด
SHIFT+F11
ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า
SHIFT+F12
เลือกคำสั่ง บันทึก (เมนู แฟ้ม)
CTRL+F2
เลือกคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (เมนู แฟ้ม)
CTRL+F3
ตัดไปที่ที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือ รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บการลบหลายครั้งเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่ง ๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Clipboard เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+F4
ปิดหน้าต่าง
CTRL+F5
คืนค่ากลับไปเป็นขนาดของหน้าต่างเอกสาร
CTRL+F6
ไปที่หน้าต่างถัดไป
CTRL+F7
เลือกคำสั่ง ย้าย (เมนู ตัวควบคุม หรือเมนูทางลัด หน้าต่าง)
CTRL+F8
เลือกคำสั่ง ขนาด (เมนู ตัวควบคุม หรือเมนูทางลัด หน้าต่าง)
CTRL+F9
แทรกเขตข้อมูลว่างเปล่า
CTRL+F10
ขยายหน้าต่างเอกสารให้ใหญ่สุด
CTRL+F11
ล็อกเขตข้อมูล
CTRL+F12
เลือกคำสั่ง เปิด (เมนู แฟ้ม)
CTRL+SHIFT+F3
แทรกเนื้อหาที่อยู่ในที่เก็บชั่วคราว (ที่เก็บชั่วคราว คือ รายการข้อความอัตโนมัติพิเศษที่เก็บการลบหลายครั้งเอาไว้ Microsoft Word จะผนวกรายการหนึ่ง ๆ เข้ากับอีกรายการหนึ่งจนกระทั่งคุณวางเนื้อหาพร้อมกันทั้งกลุ่มลงในตำแหน่งใหม่ภายในเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ Microsoft Office Clipboard เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน)
CTRL+SHIFT+F5
แก้ไขที่คั่นหนังสือ
CTRL+SHIFT+F6
ไปที่หน้าต่างก่อนหน้า
CTRL+SHIFT+F7
ปรับปรุงข้อมูลเชื่อมโยงในเอกสารแหล่ง Microsoft Word
CTRL+SHIFT+F8
ขยายสิ่งที่เลือกหรือบล็อค (จากนั้นกดแป้นลูกศร)
CTRL+SHIFT+F9
ตัดการเชื่อมโยงเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F10
เรียกใช้ไม้บรรทัด
CTRL+SHIFT+F11
ยกเลิกการล็อกเขตข้อมูล
CTRL+SHIFT+F12
เลือกคำสั่ง พิมพ์ (เมนู แฟ้ม)
ALT+F1
ไปที่เขตข้อมูลถัดไป
ALT+F3
สร้างรายการข้อความอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป)
ALT+F4
จบการทำงาน Microsoft Word
ALT+F5
คืนค่ากลับไปเป็นขนาดของหน้าต่างโปรแกรม
ALT+F7
ค้นหาการสะกดผิดและไวยากรณ์ที่ผิด กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ต้องถูกเลือกอยู่ (เมนู เครื่องมือ กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก แท็บ การสะกดและไวยากรณ์)
ALT+F8
เรียกใช้แมโคร
ALT+F9
สลับระหว่างรหัสเขตข้อมูลทั้งหมดกับผลลัพธ์
ALT+F10
ขยายหน้าต่างโปรแกรมให้ใหญ่สุด
ALT+F11
แสดงรหัสของ Microsoft Visual Basic
ALT+SHIFT+F1
ไปที่เขตข้อมูลก่อนหน้า
ALT+SHIFT+F2
เลือกคำสั่ง บันทึก (เมนู แฟ้ม)
ALT+SHIFT+F9
เรียกใช้ GOTOBUTTON หรือ MACROBUTTON จากเขตข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์เขตข้อมูล
ALT+SHIFT+F11
แสดงรหัสของ Microsoft Visual Studio
CTRL+ALT+F1
แสดงข้อมูลระบบของ Microsoft
CTRL+ALT+F2
คำสั่ง เปิด (เมนู แฟ้ม)


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >

2005/Aug/11

การแทรกกล่องข้อความโดยการใช้แป้นพิมพ์
1. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือก กล่องข้อความ บนเมนู แทรก จากนั้นกด CTRL+ENTER
2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงในกล่องข้อความ (กล่องข้อความ (text box) คือ ที่บรรจุข้อความหรือรูปภาพที่สามารถเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนขนาดได้ ซึ่งใช้กล่องข้อความในการตั้งตำแหน่งบล็อกของข้อความบนเพจหรือให้ข้อความในทิศทางที่ต่างจากข้อความอื่นในเอกสารนั้น)
3. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จ และต้องการสลับกลับไปยังการแก้ไขข้อความในเอกสาร ของคุณ กดแป้น SHIFT+F10 เลือก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด (เมนูลัด (shortcut menu) คือ เมนูที่แสดงชุดรายการของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายการเฉพาะ ในการแสดงเมนูลัด ให้คลิกขวาที่รายการนั้นหรือกด SHIFT+F10) จากนั้นกด ESC
1. กด F10 เพื่อเรียกแถบเมนู (แถบเมนู คือ แถบแนวนอนด้านล่างของแถบชื่อเรื่องซึ่งประกอบด้วยชื่อของเมนูหลายชื่อ แถบเมนูเป็นได้ทั้งแถบเมนูภายในหรือแถบเมนูกำหนดเอง)ทำงาน
2. กด CTRL+TAB จนกระทั่งแถบเครื่องมือ รูปวาด พร้อมรับการใช้งาน
3. กดแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือก เลือกวัตถุ
4. กด CTRL+ENTER เพื่อเลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)
5. กดแป้น TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ตลอดวัตถุกระทั่งที่จับขนาดปรากฏบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก
1. กด SHIFT+F10 จากนั้นใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก จบการทำงานการแก้ไขข้อความ บนเมนูทางลัด
2. กดแป้น TAB เพื่อวนไปข้างหน้า (หรือ SHIFT+TAB เพื่อวนไปข้างหลัง) ตลอดวัตถุกระทั่งที่จับขนาดปรากฏบนวัตถุที่คุณต้องการเลือก
การหมุนวัตถุรูปวาดโดยการใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปภาพ (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการหมุน
2. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือกคำสั่งสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ ขนาด
3. ใต้ ขนาดและการหมุน ให้ใช้แป้น TAB เพื่อเลือก การหมุน จากนั้นพิมพ์ขนาดของการหมุนตามที่คุณต้องการ
การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุรูปวาดบนหน้ากระดาษโดยใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
2. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือกคำสั่งสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ เค้าโครง
3. เลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องการ
เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม ให้เลือก ขั้นสูง
การเปลี่ยนขนาดวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
2. ใช้แป้นพิมพ์ในการเลือกคำสั่งสำหรับชนิดของวัตถุที่คุณได้เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น บนเมนู รูปแบบ ให้เลือก รูปร่างอัตโนมัติ หรือ กล่องข้อความ จากนั้นเลือกแท็บ ขนาด
3. เลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่คุณต้องการ
การคัดลอกคุณลักษณะของวัตถุรูปวาดโดยใช้แป้นพิมพ์
1. เลือกวัตถุรูปวาด (วัตถุรูปวาด (drawing object) คือ รูปภาพที่เขียนหรือแทรกเข้าไปซึ่งสามารถทำการเปลี่ยนและเพิ่มรูปขึ้น วัตถุรูปวาดประกอบด้วยรูปทรงอัตโนมัติ เส้นโค้ง เส้นตรง และ WordArt)ที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการคัดลอก
ถ้าคุณเลือกรูปร่างอัตโนมัติ (รูปร่างอัตโนมัติ คือ กลุ่มของรูปทรงที่สร้างไว้แล้ว ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงพื้นฐาน เช่น สี่เหลี่ยมและวงกลม รวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ ของเส้นและจุดเชื่อมต่อ กล่องทรงลูกศร สัญลักษณ์แผนผังลำดับงาน รูปดาวและป้ายต่าง ๆ และคำบรรยายภาพ)ที่มีข้อความติดอยู่ คุณคัดลอกสภาพและลักษณะของข้อความพร้อมกับคุณสมบัติของรูปร่างอัตโนมัตินั้น
2. กด CTRL+SHIFT+C เพื่อคัดลอกคุณลักษณะของวัตถุ
3. กดแป้น TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลือกวัตถุที่คุณต้องการคัดลอกคุณลักษณะไปให้
4. กด CTRL+SHIFT+V
การทำจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+K
แสดงตัวอย่างจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+N
ผสานเอกสาร
ALT+SHIFT+M
พิมพ์เอกสารที่ผสาน
ALT+SHIFT+E
แก้ไขเอกสารข้อมูลของจดหมายเวียน
ALT+SHIFT+F
แทรกเขตข้อมูลผสาน


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10>2005/Aug/11

ENTER
ย่อหน้าใหม่ในเซลล์
CTRL+TAB
อักขระแท็บในเซลล์
CTRL+SHIFT+C
คัดลอกการจัดรูปแบบจากข้อความ
CTRL+SHIFT+V
นำรูปแบบที่ถูกคัดลอกไปใช้กับข้อความ
รCTRL+SHIFT+F
เปลี่ยนแบบอักษร
CTRL+SHIFT+P
เปลี่ยนขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+>
เพิ่มขนาดแบบอักษร
CTRL+SHIFT+<
ลดขนาดแบบอักษร
CTRL+]
เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้น 1 พอยท์
CTRL+[
ลดขนาดแบบอักษรลง 1 พอยท์
CTRL+D
เปลี่ยนการจัดรูปแบบของอักขระ (คำสั่ง แบบอักษร เมนู รูปแบบ )
SHIFT+F3
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของตัวอักษร
CTRL+SHIFT+A
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
CTRL+B
นำการจัดรูปแบบตัวหนาไปใช้
CTRL+U
นำการขีดเส้นใต้ไปใช้
CTRL+SHIFT+W
ขีดเส้นใต้คำแต่ไม่ขีดเส้นใต้ช่องว่าง
CTRL+SHIFT+D
ขีดเส้นคู่ใต้ข้อความ
CTRL+SHIFT+H
นำการจัดรูปแบบข้อความที่ซ่อนไปใช้
CTRL+I
นำการจัดรูปแบบตัวเอียงไปใช้
CTRL+SHIFT+K
จัดรูปแบบตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็ก
CTRL+เครื่องหมายเท่ากับ
นำการจัดรูปแบบตัวห้อยไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)
CTRL+SHIFT+เครื่องหมายบวก
นำการจัดรูปแบบตัวยกไปใช้ (เว้นระยะห่างอัตโนมัติ)
CTRL+SPACEBAR
เอาการจัดรูปแบบอักขระด้วยตนเองออก
CTRL+SHIFT+Q
เปลี่ยนสิ่งที่เลือกเป็นแบบอักษร Symbol
CTRL+SHIFT+* (ดอกจัน)
แสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์
SHIFT+F1 (จากนั้นคลิกข้อความที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการตรวจทาน)
ตรวจทานการจัดรูปแบบข้อความ
CTRL+SHIFT+C
คัดลอกรูปแบบ
CTRL+SHIFT+V
วางรูปแบบ
CTRL+1
ระยะห่าง 1 เท่า
CTRL+2
ระยะห่าง 2 เท่า
CTRL+5
ตั้งค่าระยะห่าง 1.5 เท่า
CTRL+0 (ศูนย์)
เพิ่มหรือเอาระยะห่าง 1 บรรทัดที่อยู่ก่อนย่อหน้าออก

CTRL+E
จัดย่อหน้าไว้กึ่งกลาง
CTRL+J
จัดย่อหน้าชิดขอบ
CTRL+L
จัดตำแหน่งย่อหน้าชิดซ้าย
CTRL+R
จัดตำแหน่งย่อหน้าชิดขวา
CTRL+M
เยื้องย่อหน้าจากด้านซ้าย
CTRL+SHIFT+M
เอาการเยื้องย่อหน้าด้านซ้ายออก
CTRL+T
สร้างกั้นหน้าลอย
CTRL+SHIFT+T
ลดกั้นหน้าลอย
CTRL+Q
เอาการจัดรูปแบบย่อหน้าออก
CTRL+SHIFT+S
นำลักษณะไปใช้
ALT+CTRL+K
เริ่ม จัดรูปแบบอัตโนมัติ
CTRL+SHIFT+N
นำลักษณะ Normal ไปใช้
ALT+CTRL+1
นำลักษณะ Heading 1 ไปใช้
ALT+CTRL+2
นำลักษณะ Heading 2 ไปใช้
ALT+CTRL+3
นำลักษณะ Heading 3 ไปใช้
CTRL+SHIFT+L
นำลักษณะ List ไปใช้
การแทรกรูปร่างอัตโนมัติโดยการใช้แป้นพิมพ์
1. ใช้แป้นพิมพ์ในการแสดงแถบเครื่องมือ รูปวาด ถ้าหากแถบเครื่องมือนั้นไม่ได้แสดงอยู่
2. กด ALT+U เพื่อเลือก รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด
3. ใช้แป้นลูกศรย้ายตลอดชนิดของรูปร่างอัตโนมัติ (ข้อความอัตโนมัติ คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บข้อความ หรือกราฟิกส์ที่คุณต้องการจะใช้อีกครั้งหนึ่ง เช่น อนุประโยคสัญญามาตรฐาน หรือรายการการแจกจ่ายอย่างยาว การเลือกข้อความ หรือกราฟิกส์แต่ละครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ และจะถูกกำหนดชื่อที่แตกต่างกันออกไป) และเลือกรูปร่างอัตโนมัติที่คุณต้องการ
4. กด CTRL+ENTER
หมายเหตุ เมื่อต้องการแก้ไขรูปร่างอัตโนมัติ ให้เลือกรูปร่างอัตโนมัติ จากนั้นใช้แป้นพิมพ์เพื่อเลือก รูปร่างอัตโนมัติ บนเมนู รูปแบบ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากแท็บต่าง ๆ ที่มีอยู่


<1--2--3--4--5--6--7--8--9--10 >